Адвокати с гневно писмо до парламента: Спряха делата, а искат да платим данъци до 30 април

Законодателят е изключил адвокатите от професиите с данъчна отстрочка

Законодателят е поставил адвокатите в непосилна икономическа ситуация по време на извънредното положение – от една страна е спряно разглеждането на почти всички дела най-малко до 13 април 2020 г., а от друга – те са сред професиите, за които не е предвидено отлагане на плащането на данъците и ще трябва да ги внесат до 30 април 2020 г.

За това алармират в отворено писмо до всички народни представители и до Висшия адвокатски съвет от сдружението „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“.

В него те посочват, че когато е уредил отлагането на сроковете в Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез закона за извънредното положение (пълния му текст виж тук), законодателят „неоснователно и необосновано е изключил адвокатите“.

В §27 от извънредния закон е записано:

ал. 1 През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се удължава до 30 юни.

ал. 2 През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни.

ал. 3 През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 май 2020 г.

Адвокатите също подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, но според издадено вчера указание от Националната агенция за приходите (НАП), те не попадат сред тези, които заради извънредното положение ще платят данъците си два месеца по-късно и ще трябва да ги внесат в обичайния срок – 30 април.

Ето какво съобщиха от НАП: „Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март 2020 г.“. И посочиха, че до 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

От Електронната национална адвокатска платформа за сътрудничество обясняват, че със затварянето на съдилищата и с ограничаването на достъпа до институции, за да се избегне разпространението на заразата, „пред адвокатите са поставени непреодолими пречки да извършват дейността си, а в най-добрия случай, само част от тях да я извършват в много ограничен обем“.

Адвокатите изтъкват, че са длъжни и спазват ограниченията, но са в тежка ситуация. „До 30 април 2020 г. адвокатите следва да внесат дължимия данък и дължимите осигурителни вноски след определяне окончателния размер на месечния осигурителен доход. Изключването на адвокатите от предвидената мярка е неоснователно и ги поставя в по-тежка ситуация от останалите свободни професии“, заявяват от платформата.

Затова настояват за следните промени, които определят като „жизнено важни не само за запазване здравето на адвокатите и техните семейства, но и за тяхното оцеляване“:

1.В приетите текстове относно чл.50 от ЗДДФЛ да бъдат включени и адвокатите, които да могат да подават годишна данъчна декларация в срок до 30 юни 2020 г.

2.В същия срок адвокатите да могат да подават и декларация образец №6 „Данни за дължимите осигурителни вноски”.

3.В срок до 30 юни 2020 г. адвокатите да могат да внесат дължимия данък по ЗДДФЛ, както и дължимите за довнасяне осигурителни вноски, след определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход.

4.За срока на извънредното положение върху невнесените осигурителни вноски от адвокатите да не се начисляват лихви.