БНБ с повече права над банките в България

БНБ да налага допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации. Това гласува на първо четене Народното събрание с промени в Закона за кредитните институции /ЗКИ/. С тях се въвеждат изисквания на така наречения "Банков пакет" на ЕС.

С предложените промени в ЗКИ се цели да бъдат адресирани някои пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба, се посочва в мотивите към законопроекта. Визират се пропуските, свързани с възможността за осъществяване на директен надзор спрямо финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, улесняване на надзора спрямо групи от трети държави, подобряване на управлението на лихвения риск в банковите портфейли. Предвижда се поддържане от БНБ на систематизирана информация за дейността на клоновете на банки от трети държави в България и подобряване на извършвания над тях надзор, съобщава Нова ТВ. Едно от основните предложения е въвеждането на изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и на финансов холдинг със смесена дейност, на предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник), посочват вносителите.

Депутатът от ПГ "БСП за България" Румен Гечев заяви, че БСП ще подкрепи този законопроект. „Предложените текстове са в пълен унисон с препоръките на ЕК, ЕП, Съвета на Европа и Европейската централна банка и създават възможности за подобряване на банковия надзор в България като дават допълнителни правомощия на БНБ и заедно с това й възлагат по-големи отговорности", отбеляза депутатът. Гечев посочи, че се създават възможности за директен надзор на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност. Той подчерта, че най-важната промяна е даването на възможност от страна на БНБ да се налагат изисквания за допълнителен капитал на банките. Друга промяна, която депутатът открои, е създаването на възможност БНБ да предоставя информация по определен ред и критерий на МВФ и Банката за международни разплащания, както и възможността БНБ да може да заменя одиторите на търговските банки.

"Ето защо считаме, че трябва да подкрепим прилагането на тези директиви в български условия, тъй като те наистина създават условия за подобряване на надзорната дейност. Надяваме се, че надзора на БНБ и КФН ще се възползват от тези правомощия, така че да се повиши ефективността на банковия надзор", коментира Гечев.