30 млн. за нов неврокопски квартал само за руснаци

Руски предприемачи ще построят апартаментен комплекс върху 25 дка от бившето поделение в Гоце Делчев

Над 30 млн. лева руски ин­вестиции се очаква да влязат в община Гоце Делчев по ам­бициозен проект в област на строителството. Той е свързан с плановете на рус­ки предприемачи да строят жилищен комплекс от затво­рен тип. За това се заговори след последната сесия на Об­щинския съвет, когато бе раз­глеждана програмата за уп­равление на общинската собственост през 2015 годи­на, съобщи toppresa.com.

Въпросният нов неврокопски квартал ще бъде из­граден на територията на бив­шия 39-мотострелкови полк в Гоце Делчев, където крак са набивали няколко поколения сънародници. След реформи­те в армията територията му бе върната на общината и в общи линии теренът бе за­пустял. Там бяха създадени дом за стари хора и център за настаняване от семеен тип. От години пък там се провеж­да и традиционният ежегоден неврокопски панаир.

Според информацията до­кументите по сделката вече са на финалната права и се очаква тя да стане факт до няколко месеца. Руският кон­сорциум ще закупи от общи­на Гоце Делчев урегулиран поземлен имот от 25 дека­ра (част от бившето поделе­ние) на стойност 1,5 милио­на лева.

Според бизнес плана фир­мата ще инвестира над 30 милиона лева в строежа на жилищния комплекс. Той ще бъде разпродаден на руски граждани. Освен жилищни сгради с апартаменти, ком­плексът ще включва басейни и обслужващи такива, пред­назначени за търговски обе­кти и други.

Така в Неврокопско ще има руско присъствие, след като преди известно време пропадна възможност да се изгради подобна агломера­ция в землището на село Добротино, където пак фир­ма от най-голямата по тери­тория държава в света има­ше планове да строи там. Мястото се явява стратеги­ческо с оглед благоприятния климат в Гоце Делчев, но и близостта му до Банско – са­мо на 50 км, където немалко руснаци избират да прекарат зимната си ваканция. Руски­те заселници освен това няма да имат никакъв проб­лем да прекарат лятото на плаж в Гърция, чието край­брежие е само на 100-ина километра от Гоце Делчев.

Според мнения на фирми за недвижими имоти реали­зацията на подобен комплекс ще се отрази и на жителите на града и региона, където се очаква цените на къщи и те­рени за строителство да се повишат.