Посланикът на Украйна: Запазването на българския език е гарантирано от конституцията на страната

Няма опасност за майчиния език на 200-хилядното българското малцинство

Посланик Микола Балтажи

Посланик Микола Балтажи

Посланик Микола Балтажи: Укрепването на украинския като държавен език по никакъв начин не застрашава запазването или развитието на езиците на националните малцинства, включително и на българското, или коренни народи в Украйна. Това заяви пред Faktor.bg посланикът на Украйна в София Микола Балтаджи.

Според него законът на Украйна „За образованието“ изцяло отговаря на Конституцията на страната и на ратифицираната от Украйна Европейска харта за регионалните или малцинствените езици.
В някои родни медии през последните дни се появиха стряскащи и провокативни заглавия, че с този нов закон директно се стъпква основно право на 200-хилядното българското малцинство (а и на други малцинства) – правото на майчин език. 

От посолството на Украйна разпространиха и специално съобщение до медиите. Ето пълния му текст:

Украйна гарантира свободно развитие, използване и защита на езици на националните малцинства

Съгласно Конституцията на Украйна, „държавният език в Украйна е украински език. Държавата осигурява цялостно развитие и функциониране на украинския език във всички сфери на обществения живот на цялата територия на Украйна. 
В същото време, Украйна  гарантира свободно развитие, използване и защита на езици на националните малцинства. На гражданите, които принадлежат към национални малцинства, съгласно закона се гарантира правото на обучение на родния си език или на изучаване на родния си език в държавните и общинските учебни заведения или чрез национални културни общества. 
Според официалната статистика в Украйна се обучават около 400 хиляди деца от националните малцинства в 735 учебни заведения.

Суверенна и демократична Украйна потвърждава всички поети съгласно споменатата Европейска харта на регионалните и малцинствените езици  задължения и зачита конституционното право на националните малцинства „да се обучават на родния си език или да учат родния си език в държавните и общинските учебни заведения или чрез национални културни общества“ (член 53 от Конституцията на Украйна). 
На 5 септември 2017 година Върховната рада на Украйна с 255 гласа прие нов Закон на Украйна „За образованието“, включително с член 7, който регулира въпроса за езика на образованието.
При приемането на този Закон Върховната рада на Украйна се ръководеше от конституционните разпоредби за осигуряване на всеобхватно развитие и функциониране на украинския език във всички сфери на обществения живот в цяла Украйна, както и гарантиране на свободното развитието и използването на малцинствените езици в Украйна (член 10 от Конституцията на Украйна).
Върховната Рада на Украйна, ръководейки се от конституционните права на националните малцинства, прие следната редакция на член 7 от посочения Закон:
 Езикът на образователния процес в образователните институции е държавен език.
Държавата гарантира на всеки гражданин на Украйна правото да получи формално образование на всички нива (предучилищно, средно, специализирано (професионално-техническо), специализирано полувисше и висше), както и извънучилищно и следдипломно образование на държавния език и в държавните и общинските институции.
На лицата, принадлежащи към национални малцинства на Украйна, се гарантира правото да учат в общинските заведения за да получат предучилищно и начално образование наред с държавния език и на езика на съответното  национално малцинство. Това право се реализира чрез отделни класове (групи) с обучение на езика на съответното национално малцинство наред с държавния език, които се създават в съответствие със законодателството и не се отнасят към класовете (групите) с обучение на украински език.
Според  разпоредби на Закона, в образователните институции в съответствие с образователната програма могат да се преподават една или няколко дисциплини на  два или повече езика – на държавния език, английски език и други официални езици на Европейския съюз.
По желание на хората, получаващи специализирано (професионално-техническо), специализирано полувисше и висше образование, учебните заведения създават възможности за изучаване от тях на езика на коренното население, на националното малцинство като отделна дисциплина.
Особеностите на използването на езиците в отделни типове и нива на образованието се определят от специални закони.

В последните и преходни разпоредби от Закон  „За образование “Върховната Рада на Украйна предвиди, че „лицата, които принадлежат към коренните народи и на националните малцинства на Украйна и са започнали да получават средното си образование до 1 септември, 2018 година, до 1 септември 2020 година продължават да получават такова образование съгласно правилата, съществуващи до влизането в сила на този закон, с постепенно увеличаване на броя на учебните предмети, които се изучават на украински език.“
Предвиден е преходен период преди 1 септември 2020 година за деца, които са постъпили на обучение до 1 септември 2018 година и които ще получават средното си образование с постепенно увеличаване на броя на учебните предмети, които се изучават на украински език.
Тази редакция на член 7 от Закона на Украйна „За образованието“ изцяло отговаря на Конституцията на Украйна и на ратифицираната от Украйна Европейска харта за регионалните или малцинствените езици, в частност.

За справка:
На 15 май 2003 година Върховната рада на Украйна, като прие Закон № 802-IV, ратифицира Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, като с това пое конкретни задължения относно прилагането на разпоредбите от Хартата към конкретните малцинствени езици, определени в член 2 от този Закон. В член 4 от този Закон е посочено, че за всеки език, върху който съгласно член 2 от Закона се разпространяват разпоредбите на Хартата се прилагат параграфите «a (iii)», «b (iv)», «c (iv)», «d (iv)», «e (iii)», «f (iii)», «g», «h», «i» на точка 1 и точка 2 от член 8 „Езикът на образованието“ от Хартата.
Според точка 1 член 8 от Хартата „Страни се задължават, в рамките на територията, на която се използват такива езици, в зависимост от положението на всеки един от тези езици, и без да се вреди на преподаването на официалния език (езици) на държавата:
а) i) да предвидят възможност за предоставяне на ПРЕДУЧИЛИЩНО образование на съответните регионални или малцинствени езици; или
ii) да предвидят възможност за предоставяне на съществена част от предучилищното образование на съответните регионални или малцинствени езици; или
ііі) да приложат една от мерките, предвидени в параграфите i и ii по-горе, поне за деца от тези семейства, които желаят това и чийто брой се смята достатъчен за това; или
iv) ако органите на държавните власти нямат пряка компетентност в областта на предучилищното образование, да съдействат за прилагането на мерките, посочени в параграфите i - iii по-горе, и/или да  насърчават такова прилагане; 
б) i) да предвидят възможност за предоставяне на НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ на съответните регионални или малцинствени езици; или
ii) да предвидят възможността за предоставяне на съществена част от началното образование на съответните регионални или малцинствени езици; или
ііі) да предвидят в рамките на системата за начално образование преподаване на съответните регионални езици или малцинствени езици като съставна част от учебната програма; или
iv) да приложат една от мерките, предвидени в параграфите і – ііі по-горе, поне за учениците от тези семейства, които желаят това и чийто брой се смята достатъчен за това;
c) i) да предвидят възможност за предоставяне на СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ на съответните регионални или малцинствени езици; или
ii) да предвидят възможност за предоставяне на съществена част от средното образование на съответните регионални или малцинствени езици; или
iii) да предвидят в рамките на системата за средно образование  преподаване на съответните регионални или малцинствени езици като съставна част от учебната програма; или
iv) да приложат една от мерките, предвидени в параграфите i - iii по-горе, поне за тези ученици, които самостоятелно, или в съответни случаи чиито семействата желаят това и чийто брой се смята достатъчен за това;

d) i) да предвидят възможност за предоставяне на ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ на съответните регионални или малцинствени езици; или
ii) да предвидят възможност за предоставяне на съществена част от професионално-техническото образование на съответните регионални или малцинствени езици; или
iii) да предвидят в рамките на системата на професионално-техническото образование  преподаване на съответните регионални или малцинствени езици като съставна част от учебната програма; или
iv) да приложат една от мерките, предвидени в параграфите i - iii по-горе, поне за тези учениците, които самостоятелно, или в съответни случаи чиито семействата желаят това и чийто брой се смята достатъчен за това“.

Ратифицирайки Хартата, Върховната рада на Украйна в член 5 от горепосочения Закон утвърди, че „при прилагането на разпоредбите от Хартата мерките, насочени към укрепването на украинския като държавен език, неговото развитие и функциониране във всички сфери на обществения живот на цялата територия на Украйна, не се смятат за такива, които възпрепятстват или застрашават запазването или развитието на езиците, на които съгласно член 2 от този Закон се разпространяват разпоредбите на Хартата“.