Освободиха от ДДС доставките за въоръжените сили

Освобождават се от ДДС доставката на стоки и услуги за целите на въоръжените сили. Това решиха депутатите, гласувайки на първо четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

В съответствие с разпоредбите на Директива на ЕС е направено предложение за освобождаване от акциз на акцизни стоки, предназначени за ползване от въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности на Съюза.

Промените в закона, които произтичат от въвеждане на европейска директива, са свързани с опростяване и осъвременяване на акцизните процедури, разширяване на функционалността на компютърната система чрез възможност за обхващане и на движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели, създаване на специален режим на движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени там с търговски цели. Движението на освободените за потребление акцизни стоки задължително се осъществява с валидиран електронен опростен административен документ. Предлагат се разпоредби, свързани със създаване на възможност за съвместимост между акцизните и митнически процедури, както и облекчена процедура при предоставянето на банкова гаранция от лицензираните складодържатели при получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка. Предложено е, в случай на частична загуба поради естеството на стоките, да не се дължи акциз, когато размерът на загубите е в рамките на общите прагове за частична загуба, определени с Делегиран акт на ЕК за установяване на общите прагове за частична загуба, освен ако няма основателни причини за извършена измама или е налице нередовност.

Измененията, свързани с въвеждането на европейската директива, касаят следното: Поясняват се разпоредбите, свързани с измерването на градусите Плато на бирата, и по-конкретно разпоредбите във връзка с измерването на градусите Плато на подсладената или ароматизираната бира; предвидено е въвеждане на единен сертификат за малък независим производител, с който ще се удостоверява общото годишно производство; актуализирани са определенията, свързани с позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура, използвани за описание на алкохолните продукти и се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията за денатуриран алкохол.

Очакваните последици от прилагането на бъдещия закон са свързани с намаляване на административната тежест за икономическите оператори, което би оказало положително въздействие върху данъчно задължените лица и администрацията. За изпълнението на дейностите по прилагането на законопроекта не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания и същият не води до въздействие върху държавния бюджет.

Преди това депутатите приеха на първо четене изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се въвеждат нормативи от европейска директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Предлага се приравняване на определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които са извън обхвата на данъчно задължените лица, посочени в действащия ЗКПО, в случай че са налице такива, на данъчно задължени лица при определени условия. Тези правила не се прилагат за колективните инвестиционни схеми. Всички данъчно задължени лица в България, които подлежат на облагане с корпоративен данък и имат контролирани чуждестранни дружества, независимо от формата на облагане на тези контролирани чуждестранни дружества, ще попадат в обхвата на специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество.

Със законопроекта се предлага и изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти.

С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, съответно до намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане. Промените, които се предвиждат в проекта на акт, не са свързани с разходи за данъчно задължените лица, нито са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост.

В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Със законопроекта се предлага да бъде предоставена възможност справките, подавани по реда на този закон, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи. Предвиден е и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 г. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква улесняване на данъчно задължените лица и намаляване на административната тежест. Предвидените промени не са свързани с разходи за данъчно задължените лица и не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост.