Парламентът започва работа по данъчните закони на първо четене

Парламентът започва работа по данъчните закони на първо четене, предаде БГНЕС. Така наречените данъчни закони винаги предшестват приемането на Закона за държавния бюджет. Парламентът трябва да започне работа по първото четене на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане, както и със Закона за акцизите и данъчните складове.

Измененията в Закона за данък върху добавената стойност отразява въвеждане в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз. В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели, които са данъчно незадължени лица.

Промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвена във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на европейска директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Предложенията в Закона за акцизите и данъчните складове целят да се хармонизира националното законодателство с изискванията на европейска директива, като се намери баланс между необходимостта да се улесни законната презгранична търговия и необходимостта да се осигури осъществяването на ефективен контрол и мониторинг с цел събиране на акцизните задължения.