Комунистическият режим е престъпление и като такъв трябва да се изучава

Ревизирането на един античовешки строй в учебниците по история е израз на престъпно намерение

Александър Йорданов

Александър Йорданов

Позиция на Александър Йорданов член на Европейския парламент

Следя с повишено внимание  обществената дискусия по повод подготовката за издаване на нов учебник по "История и цивилизация" за десети гимназиален клас, в който да бъде отразен и периодът на комунистическия режим в България.
Като гражданин  и политик с последователно и  ясно отстоявани от десетилетия демократични позиции категорично подкрепям инициираната от фондация "Истина и памет" петиция срещу подмяната на истината за комунистическия период и годините на прехода към демокрация в новите учебници по история. 
Припомням на всички български граждани следните

неоспорими факти:

1. Българският парламент се е произнесъл еднозначно по този период от българската история като на 26 април 2000 г. е приел Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен (обн. в бр.37 на Държавен вестник от 5 май 2000 г.). 
2. Законът ясно и недвусмислено определя престъпния характер на управлението на Българската комунистическа партия в периода от 09.09.1944 г. до 10.11.1989 г. "довело страната до национална катастрофа".
3. Законът описва конкретно обстоятелствата и отговорността на БКП за установяването и подържането на комунистическия режим в България. 
4. Законът обявява този режим за "престъпен", а  Българската комунистическа партия за "престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система."
5. Законът се произнася ясно и по казус,  който също има пряко отношение към представянето на този период от българската история в учебниците по история, пояснявайки, че "всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит."

Подчертавам, че спазването на законите е 

дълг на всички български граждани и на държавните институции

В учебниците по история комунистическият режим в България трябва да бъде представен според националното законодателство. Опитите Законът за обявяване на комунистическия  режим в България за престъпен да се пренебрегне от автори на учебници или от Министерството на образованието и науката, са по същество антизаконни и дълбоко неморални. 
Няма и не може да има две истини за престъпния комунистически режим в България. Стремежът да се ревизира действащият и съобразен с европейското законодателство Закон за обявяване на комунистическия режи в България за престъпен са израз на 

престъпно намерение

Приветствам решението на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев да върне на издателствата подготвените от тях незаконосъобразни учебници по история. Защото комунистическия режим е най-тежкото престъпление в историята на българската държава и то трябва да се изучава на законна основа именно като престъпление срещу българския народ осъществено от престъпната организация Българска комунистическа партия. Високо ценя и почитам всички български граждани които са се противопоставяли на нейната политика.

Поради всичко това,  категорично заявявам: 
КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ РЕЖИМ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И САМО КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА.