Иван Гешев стана докторант в Благоевград

Иван Гешев

Иван Гешев

Главният прокурор Иван Гешев стана докторант в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, научи „Струма“. Научен ръководител на главния прокурор, който е зачислен в самостоятелна форма на обучение, е деканът на факултета доц. д-р Николай Марин, преподавател в катедра „Международно право и международни отношения“.

Името на Иван Гешев не фигурира в Академичната информационна система и най-вероятно затова новината за неговите научни интереси и развитие не е станала обществено достояние. Друга причина е, че за разлика от редовните докторанти /които държат изпит по специалността и чужд език/, според вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ тези в самостоятелна форма се приемат без изпит през цялата академична година, след представяне на проект на дисертационния труд, разработен в основната му част.

Докторантите, приети в самостоятелна форма, които не работят по основно трудово правоотношение с ЮЗУ „Неофит Рилски”, заплащат за обучението си ежегодно сума в размер на 4 МРЗ /минимални работни заплати/. И тъй като не е в редовна форма, главният прокурор няма да получава месечна стипендия от 500 лв. Във вътрешните правила обаче е разписано, че независимо от формата, обучението на докторантите включва научноизследователска (художествено-творческа) дейност, включително участие в научни проекти, посещение и участие в учебни курсове (лекции, семинари, тюториали и др., преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни), изпити, предвидени в индивидуалния учебен план, защита на докторска дисертация.

„Зелена светлина“ на неговото обучение за придобиване на ОНС /образователна и научна степен/ доктор дава факултетният съвет /както е по процедура/, след което ректорът издава заповед за зачисляване на докторанта въз основа на решението на факултетния съвет, с която определя формата и срока на докторантурата, научния ръководител и катедрата, в която ще се обучава докторантът.

Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, с минимален срок за обучение 2 години.

Според официалната информация Иван Гешев получава юридическото си образование в школата на МВР в София. Кариерата му започва в Пето районно управление в столицата.

Ив. Гешев като зам. главен прокурор дойде като официален гост на церемонията по дипломирането на абсолвентите на ПИФ през април 2019 г.