Юрист: При всяка промяна на ЕГН остава следа в съответната администрация

Законът позволява промяна само ако е допусната грешка

Всеки гражданин човек може да поиска да смени името си, но няма процедура, по която да поиска смяна на ЕГН - това е възможно само ако е допусната грешка. 
Смяната на име става по съдебен ред, чрез Закона за гражданската регистрация - съществува възможност едно лице да промени собствено, бащино или фамилно име в случай, че то е опозоряващо, осмиващо, обществено неприемливо или важни обстоятелства налагат това, заяви пред Нова ТВ адвокат Венцислав Фоти.

„Подава се молба до съответния районен съд и той преценява дали е налице някое от въпросните обстоятелства", поясни той. 

Няма обаче процедура, по която даден човек може да поиска смяна на ЕГН, уточнява юристът. Номерът се дава от съответната администрация. Ако има грешка в акта за раждане, това няма как да бъде установено от съда. Има вратички и възможности, по които да бъде сменено ЕГН или част от него. Това се случва през производство за установяване на факти по реда на гражданско-процесуалния кодекс.

"Тоест може да се установи, че датата на раждане не е правилно вписана. Когато има съдебно решение, което установява такъв факт, съответната администрация е длъжна да се съобрази с него. По същия начин стоят нещата и, ако човек установи, че не му е вписан правилно полът или когато става въпрос за осиновяване. От всяка промяна на ЕГН или част от него остава следа в съответната администрация. За да бъде променено едно ЕГН, трябва да има писмено доказателство, подадено заявление или съдебно решение. Това е лесно проверимо.” - коментира Венцислав Фоти.