Европейската комисия стартира днес пилотен проект с България за превенция на миграцията

Укрепването на външните граници със засилени мерки за наблюдение е ключов приоритет

Mиграцията е европейско предизвикателство, което налага всеобхватни и координирани решения. Те могат да се постигнат единствено, когато действаме съвместно. Европейската комисия се ангажира да подкрепи усилията към своите държави членки при адресирането на предизвикателствата, свързани с миграцията по устойчив начин. Ефективното гранично управление, бързите процедури по убежище и връщане са от съществено значение за една добре функционираща миграционна система, съобщиха от МВР.

За да адреасира настоящите миграционни предизвикателства, писмото на председателя на Европейската комисия от 26 януари и Европейския съвет от 9 февруари призоваха за изпълнението на ключови оперативни мерки в областта на граничната охрана, убежището и връщането. Една от целевите оперативни мерки предвижда създаването на пилотни проекти в заинтересовани държаи членки за бързи процедури по убежище и връщане.

Европейската комисия стартира днес пилотен проект с България за превенция на незаконните пристигания, засилване на граничното управление и управлението на миграцията. Пилотният проект предвижда прилагане от страна на България на целеви инструменти и практики в областта на ускорените процедури по убежище и ефективни връщания. Пилотният проект е резултат от тясното сътрудничество с българските власти.

Проектът стъпва на прилаганото европейско и национално законодателство. Той ще се изпълнява със силната оперативна и техническа подкрепа на Комисията и ключовите агенции на ЕС в областта на вътрешните работи (ЕАУ, Европол и Фронтекс). Основава се на добрите практики и опит на България, в т. ч. на отличното сътрудничество със Сърбия, Турция и другите съседни страни, както и с европейски агенции, действащи в България. Проектът е конкретно важно постижение от силната ангажираност на България на високо ниво и е подкрепа за намиране на устойчиви решения за управление на миграцията на ниво ЕС.

В допълнение, укрепването на външните граници със засилени мерки за наблюдение, които следва да бъдат приложени на българо-турската граница, е ключов приоритет. Комисията и България финализират оценка на нуждите и Комисията ще предостави финансова подкрепа на България за укрепване на граничното управление на външната й граница с Турция.