Международна конференция "Религии, ценности и ортодоксалност" стартира в София

Събитието е посветено на 1150-годишнината от приемането на Християнството

На 16 и 17 юли София е домакин на Международна научна конференция „Религия, ценности, ортодоксалност. Традиционни религиозни светогледи и ценности на 21 век”.

Събитието се провежда в Руския културно-информационен център (РКИЦ). То е посветено на 1150-годишната от приемането на Християнството и е под патронажа на Председателя на Академията – академик Стефан Воденичаров. 

Организатори на форума са Българската академия на науките (секция Религия, вярвания и всекидневен живот – Институт за изследване на обществата и знанието) и научно-изследователска група „Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог“ .

В конференцията участват изявени учени от БАН, СУ “Св.Кл.Охридски” и преподаватели от други университети - философи, историци, социолози, богос­лови, преподаватели, представители на Россотрудничество и РКИЦ-София и Националния Съвет на религиозните общности в България.

Наученият форум бе открит от ръководителят на международния проект – доктор на философските науки Стефан Пенов –завеждащ секция Религия, вярвания и всекидневен живот.

В програмата на конференцията, предвидена за 16 и 17 юли, със свои експозета ще участват дфн.Ст.Пенов, проф. дфн Петко Ганчев, доц.Костадин Нушев, дпн Минчо Христов, проф.д-р Александър Гънгов, Доц.д-р Емилия Петрова, проф.,дин.Владимир Чуков, доц.д-р Дмитрий Бирюков, д-р Юсуф С.Юсуф и други.

МЯСТО – РКИЦ, София, ул.Шипка 34; зала 204.

Вижте пълната програма на конференцията:

ПРОГРАМА на академична конференция с международно участие:16-17.07.2015

Россотрудничество-РКИЦ-София; БАН-ИИОЗ-к/ра“Религия, вярвания, светоглед“,

СУ-Философски и Богословски ф-ти; Нац. Съвет на религиозните общности.

РЕЛИГИЯ - ЦЕННОСТИ - ОРТОДОКСАЛНОСТ:

ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI век.

Под патронажа на Председателя на БАН – академик Стефан Воденичаров,

Ръководител на проекта – дфн. Стефан Пенов.

Първо заседание – 16.07.2015 г.,четвъртък 9.45 до 13.00 ч., зала 204, РКИЦ.

9.45 – Работно начало–представяне на програмата, регистрация, логистика.

10.00 – In Memoriam за проф. Иван Слаников – дфн.Ст.Пенов.

Приветствия: 10 г. руско-български академични конференции –РЕЛИГИЯ, ЦЕННОС-

ТИ, ОРТОДОКССАЛНОСТ:Председател на БАН, РКИЦ-София/ Россотрудничест-

во; Директор на ИИОЗ и Национален Съвет на религиозните общности.

Юбилей -1150 г. от приемане на християнството в България:

10.15–Въведение: дфн.Ст.Пенов: Религия и общество, църква и държава в България.

10.30 –проф.дфн Петко Ганчев: Национални и цивилизационни психокосмоси.

10.45 –Кирил Милчев: Създаване на българската архиепископия и ролята на

българската държава.

11.00 –доц.Костадин Нушев:Християнските идеи за "единство" и "съборност" на Църква-

та в традицията на Руската религиозна философия-светогледни и социокултурните аспекти

11.15 –д-р Р.Крикорян, п-р Ев. Найденов и дфн.Ст.Пенов. Промоция на: сборник

на Национален Съвет на религиозните общности в Б-я и Института за междурели-

гиозен и етнокултурен диалог: ХУМАНИЗЪМ-НАУКА-РЕЛИГИЯ. 2015.".

11.20 + дискусия с кафе.

11,30 -д-р Олег Заев /Россия, руководитель Информационно-консультационного центра по

вопросам сектантства/: Антропология и религия: Христианская антропология как фактор

помощи современному человеку в деле сохранения традиционных ценностей.

11,45 –дпн Минчо Христов/ ТУ,София /. Традиционни ценности и икономически/

финансови проблеми.

12.00 –проф.д-р Александър Гънгов/СУ/ - Философията като ситуация на спонтанност

12,15 –Доц.д-р Емилия Петрова/БАН/:За познанието на Бога като „битийно” позна-

ние или за „обожението“.

12,30*-Д-р Сергей Методиев/БАН/: Опит за спекулативно-разумен поглед към

религията и разума*/или след обед/

12,45 - ИЗКАЗВАНИЯ И ДИСКУСИЯ.

13,00-14,00 – обедна почивка.

14.00 до 17.30 - второ заседание на 16.07.2015, четвъртък:

14,00 - Откриване второ заседание с: акад.,дтн Стефан Воденичаров: Поздрави-

телен адрес + доклад: Религията и образованието като изконни ценности.

14.15 Промоция на нова книга с дискусия на кафе и почерпка: Диалектически идеи в

религиозния логос: Религиозната философия на абрахамичните религии.(с участие на:

дфн Ст.Пенов /автор/& Рецензенти: Проф.дфн Петко Ганчев, проф.д-рАнтони Ху-

банчев и проф.д-р Александър Гънгов; гл.ас.,д-р Севделина Николова - редактор).

14.45 -проф.,дин.Владимир Чуков/ ВСУ/: Ислямът в съвременния свят. ИДИЛ

15.00.- доц.,д-р Веселин Босаков/ БАН/: Ислямът в инокултурна среда

15.15 –-гл.ас.д-р Цветина Рачева/ СУ-Философски Ф-т/: За принудената метафизич-

ност по време на война.

2

15,30 – доц.д-р Николай Михайлов/БАН/ и доц.д-р Божидар Ивков/БАН/: Човеш-

кото тяло като религиозен символ.

15.45 -. Дискусия и изказвания

16,00 - доц.д-рТаня Батулева/БАН/: Отговорността: етически и религиозни перспективи.

16.15 –.док. Жанет Петкова/БАН/: Релацията европейски ценности - християнство

16.30 –док. Росица Тодорова/ СУ-Богословски ф-т/: Стадии на религиозната вяра в

теологичния синтез на Джеймс Фаулър

16.45 --дфн. Швечиков Ал. Н. /Санкт Петербург/ - О духовной миссии России в

современном мире.

17-17.30 –ИЗКАЗВАНИЯ И ДИСКУСИЯ.

Трето заседание- петък, 17 юли от 10,00 до 13,30 ч.

10.00 –доц.д-р Дмитрий Бирюков/ Россия/: Религиозное мировоззрение и наука.

10.15 -доц.д-р Борислав Нинов/БАН/: Духовните кризи и тяхната персонология:

/ корективите на 21 век/.

10.30 -Док. Паулина Тодорова /СУ-Богословски ф-т/: Теоретични основи на духовно

ориентирания екзистенциален диалог

10.45 - гл.ас.,д-р Людмил Петров /БАН/: Религиозното битие на човека: Опит за една

онтология на личността

11.00 -дфн.Ст.Пенов /БАН/: Човек и Бог в светогледа на абрахамичните религии.

11.15 – изказвания и дискусия с кафе.

11.30 - Гл.ас.,д-р Севделина Николова/БАН/: Онтология на образа в иконописта.

11.45 - д-р Благовест Върбаков/СУ/: Тенденции за радикализиране на изкуството.

12.00-. д-р Юсуф С.Юсуф/ЮЗУ/: "Джихадът и тероризмът в ислямската религия

според Свещения Коран".

12.15 - док.Теодора Димитрова/БАН/: Релацията теория за интелигентния дизайн –

креационизъм.

12.30 – Д-р Ваня Кашукеева-Нушева/ ВТУ/: Спазване на общочовешките ценности и

демократичните стандарти в изборния процес в България.

12.45- доц.д-р Емилия Петрова /БАН/: За законите на духовността в християнско-

културен контекст.

13.00 Изказвания и дискусия.

Записани участници или изказвания за заседания на конференцията: проф.д-р Антони

Хубанчев; доц.д-р Елена Петрова, доц.д-р Бойко Великов, Мариана Бояджиева, о.Ст. Сте-

фанов, проф.Цв. Минков, проф.Г.Мардиросян, Ал. Йочкова, М.Караджова; К.Караиванов;

М.Димитрова, д-р Ал.Пенова, Ст. Денчев; Ант.Миленков; д-р Р. Крикорян, д-р К.Славчева,

Доц.,д-р Кл.Тонева; д-р Кирил-Пламен Карталов; док.Р. Хубанчева-Цветкова; проф.д-р

Ж.Назърска; дюн Сим.Райков,Тодор Биков;Дпн,доц. Минчо Христов; Лазар Пушкаров.

13,30 –ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА..

Забележка:Допустими са оперативни промени по хода на конференцията.