Радев противопоставя "чужденци с български паспорт" на "българи по рождение", което е дълбоко погрешно

Критиките на президента към Конституцията са неадекватни, но не беше проведена и разяснителна кампания в обществото за тези промени

Румен Радев

Румен Радев

Николай Василев

"Чужденци с български паспорти"!  С тези думи Румен Радев обиди всички получили българско гражданство по натурализация. С този свой гаф той показа, че не разбира реалните проблеми в областта на гражданството, които са заложени както в Конституцията, така и в закона за българското Гражданство.

Твърдението му, че лицата, придобили българско гражданство по натурализация, са "чужденци" означава, че той не приема тези хора, за равноправни членове на нашето общество, въпреки, че по закон, за да бъде натурализиран чужд гражданин, той трябва "преди не по-малко от 5 години (да) е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България", и което е по-важно: "е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство".

Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:

1. лица - съпрузи на български граждани;

2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност."

Или казано по друг начин, лицата, които придобиват българско гражданство се предполага, че вече не са "чужденци", а натурализирани българи. Президентът противопостави "чужденците с български паспорт" на "българите по рождение"! Очевидно е, че той не разбира, че проблемът в Конституцията и Закона, е, че има ( а за вбъдеще ще има много повече) лица, които са български граждани по рождение, но които имат малка  или почти никаква връзка с България. 

По конституция се приема, че " Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин"

, без да се поставя изискване този родител български гражданин да е живял в България. Достатъчно е само лицето, на когото поне единият родител да е български гражданин, да е родено след 1991 г. Независимо къде и кой е другият родител, то става български гражданин по рождение и предава автоматично българското гражданство на своите потомци. Те също така, независимо дали някога са имали нещо общо с България, предават гражданството на своите потомци итн.

Така след години ще имаме милиони  български граждани, чиято единствена връзка с България ще е, че имат някой прародител български гражданин.  За съжаление и при последната промяна в Конституцията, към Чл. 8 " Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин" не  бе добавен текста "ако родителят български гражданин е живял в България N години".  "Чужденците с български паспорти" не са лицата придобили гражданство по натурализация. Такива има сред лицата придобили българско гражданство по рождение. 

За лицата, чийто родител е български гражданин, но не е живял в България N години съществува възможност  след навършване на пълнолетие да придобият българско гражданство по облекчен ред, но ще трябва да докажат, че владеят българския език и познават конституционното устройство на Република България.

В Конституцията обаче трябваше да се прецизира и какво означава "лице от български произход".

Днес това е предмет на почти произволно тълкуване и потенциален развъдник на корупция! Отдавна предлагам формулировката: "Лице от български произход е лице, на което някой възходящ е български гражданин (който не се е отказал от българското си гражданство или не го е заменил с чуждо по силата на международна спогодба); на което някой възходящ е бил член на българската Екзархия и лице, което според законодателството на страната, от която идва е било класифицирано като "българин по народност".

Тези лица, трябва да получават българско гражданство и без да са живели в България, ако владеят българския език и познават българското конституционно устройство.

Критиките на Радев към промените в Конституцията са неадекватни, но за съжаление в обществото не се проведе широк и смислен дебат за така необходимите промени!