Съдии от Върховния административен съд си направиха отвод по дела, свързани с КТБ

Отводите на съдиите са направени по искане на изпълнителните директори на КТБ

Съдии от Върховния административен съд си направиха отводи по две дела, свързани с отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка от Българска народна банка. Административни дела (№ 1972 и 1670 от 2023 г.) са образувани пред ВАС по молба на изпълнителните директори на КТБ за отмяна на влезли в сила определения от 2014 г. и 2015 г., с които без разглеждане са оставени жалби на изпълнителните директори на КТБ против решение № 138 от 6 ноември 2014 г. на Управителния съвет на Българска народна банка (УС на БНБ) за отнемане на лиценза на търговската банка. Исканията за отмяна на определенията се позовават на решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург от 30.08.2022 г., съобщиха от ВАС.

Отводите на съдиите са направени по искане на изпълнителните директори на КТБ. 

Към молбите за отмяна е приложен списък на съдии, които са докладчици или членове на съдебни състави на ВАС по дела, образувани по подадени жалби срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката, както и на съдиите, които са участвали в приемането на тълщкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2015 г. на ВАС.

Искателите считат, че е налице основателно съмнение относно безпристрастността на всички съдии, разглеждали делата по оспорване отнемането на лиценза на КТБ и участвали в отклоняване на искането на председателя на Висшия адвокатски съвет до Общото събрание на съдиите от ВАС за приемане на тълкувателно решение по въпроса за кръга на лицата по чл. чл. 151, ал. 3 от Закона за кредитните институции, които притежават правен интерес от оспорване на решението на УС на БНБ за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка.

Като приемат исканията на изпълнителните директори на КТБ, от административно дело №1972 от 2023 г. се отвеждат съдия Таня Вачева (участвала при разглеждане на делата, образувани по предявени от други лица жалби срещу отнетия лиценз на КТБ) и съдия Анелия Ананиева (подписала тълкувателното определение по тълк. дело № 4/2015 г.) Основание за отвод по това дел е налице и по отношение на съдия Юлия Тодорова, която е съпруга на адвокат Ангел Ганев - процесуален представител на „Бългериан Акуизишън Къмпани II С.а.р.л“ ООД - акционер в КТБ и жалбоподател по административно дело №14782/2014 г. на ВАС.

По административно дело № 1670 от 2023 г. се отвеждат съдиите Иван Раденков и Лозан Панов, които да взели участие при разглеждане на делата, образувани по предявени жалби срещу отнетия лиценз на КТБ, а съдиите Диана Гърбатова и Весела Павлова са част от съдиите, гласували определението по тълкувателно дело № 4/2015 г.