След гаф на комисия: Ще има ли пренареждане на класирането в конкурс за районните съдилища

Заради гаф на комисията, конкурсът за преместване в районните съдилища ще се забави. Причината за това е, че на един от кандидатите са били оценени пет, а не шест акта, както изисква наредбата за конкурсите. Заради това Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) върна материалите, касаещи въпросния кандидат, на комисията, която трябва да избере шести акт и да го оцени. След това да види дали крайната оценка ще повлияе на класирането и ако това е така, да изготви ново и да напише мотиви. Казусът е свързан с прокурора от РП-Кюстендил Ана Андонова, съобщава ЛЕКС.

На 20 декември м.г. СК на ВСС обяви конкурс за преместване в районните съдилища. Местата са 17 – по три бройки има в РС в Перник и Хасково, две са във Варна и по една в Благоевград, Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Пазарджик, Пловдив, Самоков, Своге и Сливница. В началото на януари започна събирането на документи, сред кандидатите е Ана Андонова. През февруари беше обявен списъкът с допуснатите кандидати, а месец по-късно беше избрана и конкурсната комисия. На 31 юли ВСС обяви и крайното класиране. Андонова е получила оценка 5.53, но тя не ѝ стига, за да бъде класирана на някое от предпочетените от нея места – в районните съдилища Самоков, Етрополе, Елин Пелин, Ботевград или Перник.

След обявяването на класирането, тя се обръща към ВСС с проблем, възникнал при нейното оценяване. На заседанието на Съдийската колегия се разбра и какво всъщност се е случило. Според наредбата за конкурсите комисията трябва да оцени общо шест акта на всеки кандидат – три от тях се предоставят от самите магистрати и три избира комисията. В случая с Андонова комисията е избрала три, но се оказва, че единият от тях не е точно на прокурорката. Става дума за преписка, която ѝ е била разпределена. Андонова я изпраща на РУ-Дупница с указания да се извършат определени действия. След това обаче тази преписка е била преразпределена на друг прокурор, който първоначално я прекратява. Но това е било отменено, поради което новият обвинител изготвя обвинителен акт и го внася в съда, но съдът го връща заради допуснати сериозни процесуални нарушения.

Конкурсната комисия е обсъдила тази преписка само докато по нея е работила Андонова. Но това е в разрез с изискването на Закона за съдебната власт и наредбата за конкурсите. В чл. 191а, ал. 1 от ЗСВ се казва: „Конкурсната комисия класира кандидатите за преместване според резултатите от последното атестиране и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценката на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества. При еднакви оценки се назначава съдията, прокурорът или следователят с по-дълъг стаж в съответната система на органите на съдебната власт, а при равен стаж в съответната система на органите на съдебната власт – този с по-дълъг юридически стаж“.

Т.е. комисията е обсъдила преписка, която не е разгледана и приключена от съответния кандидат, както изисква законът, а от друг човек. И именно това беше причината председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Драгомир Кояджиков да обяви, че за него това е съществено нарушение на процедурните правила и че материалите по отношение на Ана Андонова трябва да бъдат върнати на комисията, която да разгледа шести акт на прокурорката, да извърши ново оценяване и ако се наложи – ново класиране. Той се позова на чл. 242 от НПК, за да обясни кога прокурорът приключва делата и преписките си – това става с внасянето на обвинителен акт в съда, с постановление за прекратяване или за спиране, с внасянето за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение. В случая обаче нито едно от тези действия по въпросната преписка не е било извършено от прокурор Андонова.

В колегията се разрази спор доколко тя има правомощие да върне материалите на комисията и доколко това нарушение е съществено. Атанаска Дишева предложи да се направи анализ на практиката на Върховния административен съд  по подобни случаи, за да се види дали подобен въпрос е бил обсъждан и дали съдът квалифицира такова нарушение като съществено. Но идеята ѝ не беше възприета от мнозинството.

Олга Керелска пък изрази съмнения по отношение на момента на внасяне на възражението на Ана Андонова срещу пропуска на комисията, а именно след обявяването на класирането. Керелска отбеляза, че абсолютно същата оценка – 5.53, е получил съдия Николай Петров от РС-Пловдив, който обаче е с една позиция пред Андонова заради стажа. И той е успял да се класира за място в РС-Самоков. Вероника Имова обаче застъпи позицията, че административният орган, в случая Съдийската колегия, е отговорен за законосъобразното провеждане на конкурса и че следва казусът да бъде върнат на комисията.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков също посочи, че става дума за пропуск на комисията и че тя трябва отново да се занимае със случая. Кояджиков добави, че според него това е правилното решение, защото в противен случай СК на ВСС рискува на един по-късен етап съдът да отмени целия конкурс, тъй като са нарушени императивни разпоредби. Така със седем гласа „за“ и два „против“ колегията реши да върне на комисията материалите по отношение на Ана Андонова за ново оценяване на един акт и евентуално за ново класиране.