ВАС: Ченалова е увреждала кредитори на фирми в несъстоятелност и то не защото не познава закона

Съдът потвърди решението на ВСС за уволнението на съдийката

Румяна Ченалова

Румяна Ченалова

Действията или бездействията си Румяна Ченалова е увреждала кредитори на дружества в несъстоятелност и то не защото не познава закона. Това става ясно от решението на тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС), който отхвърли жалбата на Ченалова срещу уволнението ѝ като съдия в Софийския градски съд. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Румяна Ченалова беше уволнена преди три години и половина по дисциплинарно производство, в което бяха обединени три предложения за налагане на наказания на съдийката. Две от тях са на по петима членове на ВСС – първото е с вносители Галя Георгиева, Даниела Костова, Соня Найденова, Димитър Узунов и Каролина Неделчева, а по второто те са Георги Колев, Румен Боев, Димитър Узунов, Юлиана Колева и Михаил Кожарев. Третото предложение беше на министъра на правосъдието, по онова време – Христо Иванов, съобщава "ЛЕКС". 

През януари 2018 г. тричленен състав на ВАС прие, че по предложенията на кадровиците са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила в дисциплинарното производство като се мотивира с Тълкувателно решение №7 от 2017 г. на Първа и Втора колегия на съда. То предвижда, че вносителите на предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати не могат да бъдат и членове на дисциплинарния състав. В случая Галя Георгиева и Даниела Костова са били както вносители, така и част от дисциплинарния състав срещу Ченалова.

Но по отношение на предложението на правосъдния министър тричленният състав на ВАС прие, че няма нарушение на тълкувателното решение и се спря само на него.

А то се отнася до четири групи нарушения, извършени от Румяна Ченалова – забавяне на производство, нарушение на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения. Те са били открити в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков. Той е бил назначен за временен синдик на няколко дружества, за които има заведени дела за несъстоятелност, а докладчик по тях е била Ченалова. В предложението си министърът се базира и на проверка по сигнал, получен в министерството на 7 януари 2015 г. от ОББ по повод на действията на съдия Румяна Ченалова по четири търговски дела.

Така в крайна сметка тричленният състав на ВАС прие, че тя е извършила тези нарушения и потвърди решението на ВСС за нейното уволнение.

Касационната инстанция обаче не намери мотиви за това решение. И констатира, че тричленният състав подробно е описал предпоставките за образуване на дисциплинарно производство срещу Ченалова, действията по образуването му, обединяването от ВСС на трите предложения, които впоследствие бяха разделени от първата инстанция, описано е съдържанието на решението на дисциплинарния състав и на ВСС, изложени са изводи, които са мотивирали първата инстанция да приеме, че решението за уволнението е издадено от компетентен орган в предвидената в закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Но няма правни изводи на съда за материалната законосъобразност на решението на съвета, изтъква петчленният състав. Така делото отново се озова на първа инстанция, която днес потвърди уволнението на Ченалова.

Мотивите на съда

Тричленният състав с председател Румяна Папазова, Николай Гунчев (докладчик) и Десислава Стоева също приема, че няма да обсъжда двете предложения, внесени от членове на съвета, защото по тях част от вносителите са били и членове от дисциплинарния състав, а според решението по тълкувателното дело №7 от 2015 г. на ВАС това е недопустимо.

Заради това съставът подробно изследва действията на Ченалова по четирите групи нарушения, посочени в предложението на тогавашния министър на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство и въз основа на които съдийката бе уволнена от ВСС.

Първото е за „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ във връзка с забавяне на администрирането на частни жалби на „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн Менада“ ЕООД срещу актове, постановени в хода на делото в СГС. „От доказателствата се установява нарушение на сроковете за произнасяне в производствата по несъстоятелност: чл. 629, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Търговския закон (ТЗ), както и приложението на чл. 624 от ТЗ за незабавното изпращане на подлежащите на вписване актове в търговския регистър, което в случая не е сторено в предвидения срок. Установено е нарушение на сроковете по чл. 634б, ал. 2 и 3 от ТЗ при администрирането на частни жалби, депозирани от „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн Менада“ ЕООД, което е констатирано и в акта на въззивния състав. Частна жалба, която е постъпила на 28 октомври 2014 г., е достигнала прекомерно късно до САС, който се е произнесъл с определение едва на 19 януари 2015 г. Също така е установено, че преди да има решение за обявяване на несъстоятелност, при вече обжалвана обезпечителна мярка за назначаване на обезпечителен синдик, докато е забавено администрирането на частните жалби и изпращането им до САС, съдия-докладчикът Ченалова допуска още една обезпечителна мярка с определение от 27 ноември 2014 г., като лишава двете дружества от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото си“, посочва ВАС в решението си.
Второто нарушение – този път на етичния кодекс, се състои в предварително уведомяване на временния синдик по делото на „Белведере“ и „Домейн Менада“. „Налице е акт за встъпване от 17 октомври 2014 г., подписан от нотариус в Бургас, от който е видно, че синдикът по делото е встъпил като такъв на 10 октомври 2014 г. в длъжността „временен синдик“, към който момент делото още не е било образувано. Поради това е направен извод, че Румяна Ченалова предварително се е уговорила със синдика по въпросното дело, който очевидно е знаел, че ще бъде назначен за такъв“, посочва ВАС.
По третото – за „неизпълнение на други служебни задължения“ е прието, че е нарушена неприкосновеността на адвокатската тайна. Установено е, че по делото „Белведере“ Румяна Ченалова е приложила в нарушение на чл. 34 от Конституцията адвокатската кореспонденция между адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ и подзащитната им страна по делото, която е станала известна на всички.
Установено е и нарушение „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“. Става дума за друго търговско дело, като по него Ченалова, без да излага мотиви, отложила събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ ЕООД като освен това е констатирано и антидатиране на разпореждане по това дело. Пак по същото производство тя не постановила определение за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания и последващото му обявяване в Търговския регистър, за което в ТЗ е предвиден 14-дневен срок.
По други две търговски дела също е установено „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ от страна на Ченалова. По едното в продължение на година не е администрирала своевременно въззивна жалба срещу решение на СГС, с което се открива производство по несъстоятелност на „София Риал Естейтс“. „Това очевидно надхвърля представата за разумен срок, а и не са представени доказателства, които да оправдаят подобно забавяне“, казва ВАС. А по второто има неизпълнение на решението на събранието на кредиторите за назначаване на избраното от тях лице за постоянен синдик.

„Това, освен че е нарушение на чл. 656 от ТЗ, кореспондира с действията на съдия Ченалова по вече разгледаните търговските дела от решението на ВСС. Нейните действия водят до увреждане на кредиторите, като без правно основание след спиране на производствата по индивидуално принудително изпълнение, неоправдано забавя производството, чрез съвкупното прилагане на различни процесуални възможности и способи, а именно: отлагане събранията на кредиторите на различни основания, замяна на назначените от самата нея временни синдици, забавено администриране на подадените по нейните актове жалби. Тези действия на съдията увреждат страните, тъй като обременяват масата на несъстоятелността с множество допълнителни разноски, което като краен резултат намалява възможността кредиторите да се удовлетворят от нея.

Не може да се приеме, че действията на съдия Ченалова произтичат от непознаване на закона, тъй като се наблюдава съвсем адекватно поведение при осъществяване на правораздавателните ѝ функции по други производства.

Също така по исканията за обезпечение се наблюдава незабавно произнасяне и изключителна бавност в последващите й действия“, заявява ВАС в решението си.

Върховните съдии изтъкват, че кадровият орган е изследвал, обсъдил и преценил „степента на съзнаване от страна на съдията като професионалист и като личност, че с действията или респективно с бездействията си причинява вреди на страните по делата, обществено опасни последици и накърнява престижа на съдебната система, в случая не само в Република България, но и отвъд границите ѝ“, като за последното ВАС казва, че е показателно обсъждането на изказванията на посланика на Франция преди години.

Тричленният състав приема за правилен извода на ВСС, че нарушенията са безспорно установени и от обективна и от субективна страна, като нивото на морално-етична съзнателност очаквано е по-завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването, и може да се очаква от тях да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия едни по-високи критерии, както професионални, така и морално-етични.

„Извършените от съдия Румяна Ченалова действия, респективно бездействия по делата, описани изчерпателно в предложението на министъра на правосъдието и дисциплинарната преписка, далеч не покриват тези норми на работа и поведение, като наред с това те съставляват и дисциплинарни нарушения, като са изведени от фактическа и правна страна всички елементи от фактическия състав на дисциплинарните нарушения, с които е нарушен материалният закон и целта на закона“, казва ВАС.

Според върховните съдии безспорно са установени извършените нарушения, както и тяхната множественост и голяма продължителност като период от време.

Те са съпроводени с ярко изразен субективен момент в прилагането на двоен стандарт в дейността на съдията, комбинация от бързи действия и продължителни бездействия, съобразно търсен резултат

 и не на последно място – засягането по негативен начин на интересите на юридически и физически лица – участници в търговския оборот. Допуснатото забавяне и прилагането на двойни стандарти при воденето на някои съдебни дела или спорните от гледна точка на самата съдебна практика на съдията действия при воденето на посочените по-горе дела, не би могло да се обясни само с външни, институционални проблеми и недостиг на време, или със субективни фактори и конфликти, в какъвто смисъл са изложените от жалбоподателката доводи. При упражняване на дейността си и служебните си задължения магистратът следва да се ръководи от нормативно определената рамка за провеждане на съдебното производство и от Кодекса за етично поведение на българските магистрати“, посочва още ВАС. И заключава, че решението на ВСС  за уволнението на Румяна Ченалова е в съответствие със закона.