След проверка ВСС констатира - 301 съдии, прокурори и следователи са подали неверни данни за имуществото си

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери 4132 ежегодни декларации за имущество и интереси за 2021 г., подадени от съдии, прокурори и следователи. Това съобщиха от неговия пресцентър

Предмет на проверка бе съответствието на декларираните обстоятелства за имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите им пълнолетие деца. В хода на проверките се извърши съпоставка между декларираните факти и получената информация от съответните публични регистри, в които декларираните обстоятелства подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

Фактически е проверено имуществото на 9962 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2021 г.

В 3831 от проверените декларации е установено съответствие между декларираните факти и получената информация.

В 301 декларации е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация, за което деклараторите са уведомени писмено, като на основание чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ им е даден 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Към настоящия момент са подадени 222 коригиращи декларации, като в 191 от тях несъответствието е отстранено, а за останалите 31 - проверките не са приключили. В 79 от случаите 14-дневният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаването на коригираща декларация все още не е изтекъл.